facebook  linkedin  twitter

Oude blogs op volgorde van datum

Schriftelijke Vragen Inspectie Toezicht Kinderopvang

d.d. 15 mei 2014

Het college heeft de commissie Mens en Samenleving op 6 mei jl. geïnformeerd over het verbeterplan en de kwartaalrapportage Inspectie Kinderopvang.

In 2013 en 2014 heeft de raad zowel schriftelijke als mondelinge vragen gesteld aan het college over deze inspecties. Het college heeft steeds toegezegd de inzet te hebben de wettelijk verplichte acties uit te voeren.
De Gemeente Utrecht heeft begin 2014 een C-status gekregen. De Inspectie van het Onderwijs (IvhO) is van oordeel dat Utrecht vanaf 2011 haar wettelijke taken onvoldoende heeft nageleefd en onvoldoende heeft meegewerkt aan het uitvoeren van de gemaakte verbeterafspraken. Op grond hiervan heeft het college een verbeterplan ingezet, waarover de raad nu geïnformeerd is (voortgang eerste kwartaal 2014).

 

~~De VVD-fractie constateert dat ondanks de gedane toezeggingen, het college er niet in slaagt om te voldoen aan de gestelde eisen. Zelfs de planning die het college heeft opgesteld en met voorzichtige inschattingen heeft gemaakt, is niet gehaald.


De VVD-fractie vindt het zorgwekkend dat de gemeente Utrecht er stelselmatig niet in slaagt om uitvoering te geven aan het wettelijke toezicht op de kinderopvang. Ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat de gemeente Utrecht er alles aan doet om veilige kinderopvang te garanderen. Dat lijkt nu onvoldoende het geval.

De VVD heeft daarom de volgende vragen aan het college:
1. Is het college het eens met de constatering dat de gemeente achterloopt op de planning inspectie kinderopvang?
2. Blijft het college bij zijn belofte dat alle 385 verplicht uit te voeren inspecties worden uitgevoerd in 2014?
3. Kan het college garanderen dat de opgelopen achterstand uit het eerste kwartaal wordt ingelopen in het tweede kwartaal? Zo nee, op welke termijn wordt deze achterstand dan wel ingelopen en welke aanvullende maatregelen zijn hier voor nodig?
4. Kan het college uiteenzetten wat de consequenties zijn als ook in 2014 niet voldaan wordt aan de wettelijke eisen? M.b.t. de IvhO, maar vooral met betrekking tot het veiligheidsgevoel van ouders die hun kinderen in Utrecht toevertrouwen aan de Kinderopvang.
5. Is het college bereid deze vragen nog deze maand te beantwoorden?