facebook  linkedin  twitter

Oude blogs op volgorde van datum

Brede aanhang voor liberale keuzes

- Terugblik op de herfst -

De raadsvergadering op 2 oktober: de dag van mijn maidenspeech. Tegelijkertijd kwamen in deze raadsvergadering alle drie de decentralisaties aan de orde. Ik mocht dus meteen vol aan de bak. Immers, de voorbereidingen van de decentralisaties in het sociale domein bereikten hun hoogtepunt met de uitvoeringsnota’s Meedoen naar Vermogen, Zorg voor Jeugd en Werken aan Werk. Om een maand later vervolgd te worden met verordeningen, beleidsregels en toelichtingsdocumenten. Kortom, de afgelopen maanden waren gevuld met raadsinformatieavonden waar ik mijn oren te luisteren heb gelegd, commissievergaderingen om de nieren te proeven van wethouders en andere fracties en de raadsdebatten om ons liberale punt te maken.

De VVD heeft ingezet op vertrouwen in de richting en de aanpak. Deze decentralisaties zijn immers een liberale hervorming en zijn gebaat bij een daadkrachtig en doordacht tempo. De VVD heeft oprecht vertrouwen in de aanpak van het college, maar heeft in samenwerking met andere raadsfracties wel een aantal zaken met moties en amendementen aan laten passen.
• Klanten? Werkzoekende Utrechters! De gemeente gebruikt consistent het woord ‘klanten’ als het gaat over Utrechters met een WWB-, een WSW- of een Wajong-voorziening. De VVD vindt dat raar, want klanten zijn personen die iets kopen, terwijl de meeste mensen waar we het hierover hebben, mensen zijn die aan de slag willen óf een stevige duw in de rug nodig hebben. Met succes heeft de VVD ondersteund door de raad het college opgeroepen om de term ‘klanten’ in deze beleidsnota’s, in de verordeningen en overige schriftelijke communicatie over en met de betrokkenen, te vervangen door ‘Utrechters’ of ‘inwoners’
• Ook is beter vastgelegd wat te doen met het zogenoemde decentralisatie- of 3D-fonds dat in het coalitie-akkoord is vastgelegd en ongeveer € 23 miljoen zal bevatten. Het fonds leek in de debatten al te verworden tot een koekjestrommel waar zo fijn uit te graaien valt. Samen met de andere coalitiefracties is een amendement opgesteld en aangenomen die vastlegt welke criteria gebruikt worden voor gebruik van het decentralisatiefonds. En waarvan de wethouders 4x per jaar een update aan de Raad geven.
• De kleine lettertjes in de verordeningen zijn soms geen doorkomen aan, maar bieden tegelijkertijd interessante rariteiten. Zo hebben mensen die bijvoorbeeld verhuizen van een zorginstelling naar een eigen (senioren)woning geen recht op voorzieningen en woningaanpassingen. Nou komt dat waarschijnlijk niet zo vaak voor, maar gezien de veranderingen in de zorgcentra vindt de VVD in elk geval dat ouderen die dat willen en kunnen dezelfde keuzevrijheid moeten kunnen hebben als ouderen die nog niet in zorgcentra wonen. De VVD heeft met succes het vreemde regeltje weg laten halen met het amendement ‘Keuzevrijheid bij verhuizen naar extramuraal’.
• Wat mij tegen de borst blijft stuiten, is de onbedwingbare reflex van de meeste partijen in de Utrechtse gemeenteraad om te regelen dat er opslagen, toeslagen, tegemoetkomingen, extra budgetten etc. ingezet moeten worden voor de arme Utrechters en de minima. Natuurlijk de SP en de PvdA, maar ook GroenLinks en D66 schromen niet om een deel van onze inwoners als zielig te benoemen en daar extra gemeenschapsgeld naartoe te sluizen. Het armoedebeleid en de geplande bezuinigingen op de bijbehorende apparaatskosten zijn vooruitgeschoven en komen in het voorjaar aan de orde. Wel is dit najaar al gesproken over de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten. De rijksregeling is overgeheveld naar de gemeentes. Ook daar schoten eerst het college en vervolgens de raad weer in de reflex om dit extra geld toch vooral aan de armen en de minima te besteden. Gelukkig kon de VVD met raadsbrede steun dit geld met een motie toch ook voor middeninkomens bereikbaar maken.

Deze en alle andere door de VVD ingediende moties en amendementen op dit domein zijn breed aangenomen. Dat voelt wel als ‘lekker bezig’!
Vooral omdat de laatstgenoemde motie ‘Ook tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten met middeninkomen’ inmiddels op reis is gegaan naar andere VVD-fracties en gemeenteraden. Van Harlingen tot Veghel en van Zaanstad tot Peel en Maas is men inmiddels aan de slag met onze Utrechtse motie. Het is goed te weten dat VVD-ers elkaar door het land goed kunnen vinden op dit domein.

De komende periode bespreken we in de raad nog enkele verordeningen en beleidsregels en kijken we vooral uit naar een aantal vooruitgeschoven dossiers: het volksgezondheidbeleid, de evaluatie van Vernieuwend Welzijn, en -mijn grote verheuging-  het armoedebeleid. Ik vermoed dat dan niet al mijn namens de VVD ingediende moties en amendementen raadsbreed ondersteund gaan worden. Sterker, op dat dossier zal ons liberale profiel onontkoombaar helder zijn. Zeker nu.

Heb je ideeën, wensen, verwachtingen, vragen over het sociale domein en onze VVD-visie daarop? Ik hoor ze graag: j.tielen@utrecht.nl